Organisatie

Organisatie

Organisatie
Chr. Uitvaartvereniging 'Draagt Elkanders Lasten' is een vereniging met een bestuur, medewerkers en leden.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en is belast met de dagelijkse gang van zaken.
Het bestuur bestaat uit:
– voorzitter, vacant
– Marcel P.J. van Wijk, secretariaat
– Pieter Terpstra, penningmeester
– Truus Spijksma, algemeen bestuurslid
– Wybe L. Koopmans, algemeen bestuurslid
– Brenda de Boer, algemeen bestuurslid
– Romke Akkerman, algemeen bestuurslid

Er zijn 7 medewerkers werkzaam:
– Ineke Faber, uitvaartverzorger
– Jeannette Reen, uitvaartverzorger
– Eelco de Vries, uitvaartverzorger
– Leo Boermans, uitvaartverzorger
– Dick Bijsterbosch, administratie
– Jelly Hardenberg, algemeen medewerker
– Sietske Dijkstra, algemeen medewerker

Op dit moment heeft de vereniging ruim 15.000 leden

De leden hebben invloed op het beleid van de vereniging via een algemene ledenvergadering. Deze vergadering wordt jaarlijks (in mei) gehouden en elk lid ontvangt hiervoor een uitnodiging. Bij een jaarlijkse ledenvergadering worden de activiteiten van het bestuur besproken, nieuwe plannen gepresenteerd en de financiën besproken. De algemene ledenvergadering heeft alle bevoegdheden die niet door de wet of de statuten geregeld zijn en is dus het hoogste orgaan van de vereniging.