Organisatie

Organisatie

Organisatie
Chr. Uitvaartvereniging 'Draagt Elkanders Lasten' is een vereniging met een bestuur, medewerkers en leden.

Het bestuur bestaat uit:
– Wybe L. Koopmans, voorzitter 
– Romke Akkerman, secretaris
– Pieter Terpstra, penningmeester 
– Marcel van Wijk, algemeen bestuurslid
– Truus Spijksma, algemeen bestuurslid
– Brenda de Boer, algemeen bestuurslid

Er zijn 7 medewerkers werkzaam:
– Ineke Faber, uitvaartverzorger
– Jeannette Reen, uitvaartverzorger
– Eelco de Vries, uitvaartverzorger
– Leo Boermans, uitvaartverzorger
– Dick Bijsterbosch, administratie
– Jelly Hardenberg, algemeen medewerker
– Sietske Dijkstra, algemeen medewerker

Op dit moment heeft de vereniging ruim 15.000 leden
De leden hebben invloed op het beleid van de vereniging via een algemene ledenvergadering. Deze vergadering wordt jaarlijks gehouden, elk lid ontvangt hiervoor een uitnodiging. Bij de jaarlijkse ledenvergadering worden de activiteiten van het bestuur besproken, eventuele nieuwe plannen gepresenteerd en de financiën besproken. De algemene ledenvergadering heeft alle bevoegdheden die niet door de wet of de statuten geregeld zijn en is het hoogste orgaan van de vereniging.